Căn cứ Kế hoạch số 344/KH-MNNC ngày 26 tháng 6 năm 2020 của trường Mầm non Nậm Cản về Kế hoạch tuyển sinh, huy động trẻ mầm non năm học 2020-2021.